Print this page

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนพลบุตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์, 29 มีนาคม 2564 11:11

             ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนพลบุตร (ช่วงจากถนนอนุรักษ์ - ถนนวัดป่าไทรงาม 1 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)