Print this page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนพลบุตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์, 03 พฤษภาคม 2564 10:23

             ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนพลบุตร (ช่วงจากถนนอนุรักษ์ - ถนนวัดป่าไทรงาม 1 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)