Print this page

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอรกรีตถนนสรเดช (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ถนนเวตวัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์, 25 กุมภาพันธ์ 2565 15:21
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอรกรีตถนนสรเดช (ช่วงจากถนนสถลมาร์ค - ถนนเวตวัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)