ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี