สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผน/รายงาน

ขอเชิญขวนทุกครัวเรือนให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) ปี 2566

เทศบาลเมืองเดชอุดม ขอเชิญขวนพี่น้องชาวเมืองเดชอุดมทุกท่าน ทุกครัวเรือน ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) ปี 2566 โดยจะดำเนินลงพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล ตามแบบสอบถามที่กำหนด และ จปฐ. และมีการการจัดเก็บโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างเดือน มกราคม – เดือน มีนาคม 2566 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกระดับ และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

[ 24-01-2566 ] Hits:14

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

[ 24-01-2566 ] Hits:11

มอบใบประกาศนียบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม รับมอบใบประกาศนียบัตรอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือนภายในกำหนด ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

[ 19-01-2566 ] Hits:8

รับมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับ A

วันที่ 18 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม รับมอบใบประกาศนียบัตร จาก นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับ A ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

[ 19-01-2566 ] Hits:7

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ