ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 25 มกราคม 2565 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้ง ร่วมปฎิญาณตนค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ได้แก่ 1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 2.ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ 3.โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4.ไม่เลือกปฏิบัติ 5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และชุมชนในพื้นที่รัศมี 4 ตารางกิโลเมตร บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านโนนงาม ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) ณ หอประชุมศรีลำโดม เทศบาลตำบลนาเรือง

  วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม คณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทง 2564 ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังแพร่ระบาด และมียอดคนติดเชื้อในพื้นที่ ทางคณะกรรมการจัดการประชุมมีมติ "งดจัดงานประเพณีลอยกระทง 2564" และเพื่อยังคงสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ ทางเทศบาลเมืองเดชอุดมจะยังจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์อยากจะลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาในวันออกพรรษาที่จะถึงนี้ โดยสถานที่จะจัดท่าน้ำ คือ ท่าน้ำวัดแสงเกษม 

  วันที่ 7 กันยายน 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม มอบหมายให้ นายพิษณุพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง และ นายสมัย เจริญยุทธ รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกับ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม ปลัดอำเภอเดชอุดม และกำนันตำบลเมืองเดช ร่วมลงเสาเอกการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ราย นายสมัย บุตรตั้ว หมู่ 14 บ้านดอนเสาโฮง ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ โดยได้รับงบสนับสนุนจาก สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองเดชอุดม หลังละ 20,000 บาท นำโดย นายสุทัศน์ มาลา ประธานสภาองค์กรชุมชนฯ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารสภาองค์กรชุมชน 

  เทศบาลเมืองเดชอุดม มีสนามกีฬาและเครื่องออกกำลังกายไว้สำหรับบริการประชาชนตามชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล 

            วันที่ 13 สิงหาคม 2564 สภาเทศบาลเมืองเดชอุดมเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ซึ่งวาระในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และแสดงความยินดีแก่นางสมพร เอกอุ ที่ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสมาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง เขต 3

            งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเดชอุดมร่วมกับผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดมและผู้แทนประธานกรรมการชุมชนและผู้แทนประธานอสม.ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจและส่งอาหารให้กลุ่มเสี่ยงสูงมีคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้กักตัวที่บ้าน #ถ้าชุมชนท่านมีกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัวที่บ้าน ต้องการรับความช่วยเหลือให้มาเขียนคำร้องที่งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเดชอุดมได้นะคะ #เอกสารแนบคำร้อง 1 คำสั่งกับตัวจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กับตัวพร้อมรับรองสำเนา 3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้กักตัวพร้อมรับรองสำเนา 4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอพร้อมรับรองสำเนา 5 รูปถ่ายผู้กักตัวที่อยู่บ้านหน้าตรง

            วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ลงนามความร่วมมือ กับ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่ นักศึกษา นักเรียน ในเขตเทศบาล โดยมีนายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นพยานในการลงนาม

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ