ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายสุริยา จันทะสิงห์ ประธานสภาเทศบาล นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานกรรมการชุมชน ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ??ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านพระครูเวตวันวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ สวนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า **ทั้งนี้ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัด
วันที่ 25 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ และชุมชน ร่วมประชุมการเตรียมการดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2565 โดยมีมติเห็นชอบให้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นใน วันที่ 13 เมษายน 2565 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร และสรงน้ำพระพุทธรูป ณ บริเวณสวนสมเด็จย่า โดยยึดตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด19)

  วันที่ 25 มกราคม 2565 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้ง ร่วมปฎิญาณตนค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ได้แก่ 1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 2.ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ 3.โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4.ไม่เลือกปฏิบัติ 5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และชุมชนในพื้นที่รัศมี 4 ตารางกิโลเมตร บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านโนนงาม ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) ณ หอประชุมศรีลำโดม เทศบาลตำบลนาเรือง

  วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม คณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาลและคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศรีสุระ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังแพร่ระบาด และมียอดคนติดเชื้อในพื้นที่ ที่ประชุมจึงมีมติร่วมกันให้ "งดการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2564" แต่เพื่อยังคงสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ ที่ประชุมพิจารณาให้เทศบาลเมืองเดชอุดมจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์อยากจะลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาในวันออกพรรษาที่จะถึงนี้ โดยสถานที่จะจัดท่าน้ำ คือ ท่าน้ำวัดแสงเกษม 

  วันที่ 7 กันยายน 2564 นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม มอบหมายให้ นายพิษณุพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง และ นายสมัย เจริญยุทธ รองนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกับ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม ปลัดอำเภอเดชอุดม และกำนันตำบลเมืองเดช ร่วมลงเสาเอกการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ราย นายสมัย บุตรตั้ว หมู่ 14 บ้านดอนเสาโฮง ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ โดยได้รับงบสนับสนุนจาก สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองเดชอุดม หลังละ 20,000 บาท นำโดย นายสุทัศน์ มาลา ประธานสภาองค์กรชุมชนฯ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารสภาองค์กรชุมชน 

  เทศบาลเมืองเดชอุดม มีสนามกีฬาและเครื่องออกกำลังกายไว้สำหรับบริการประชาชนตามชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล 

            งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเดชอุดมร่วมกับผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดมและผู้แทนประธานกรรมการชุมชนและผู้แทนประธานอสม.ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจและส่งอาหารให้กลุ่มเสี่ยงสูงมีคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้กักตัวที่บ้าน #ถ้าชุมชนท่านมีกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัวที่บ้าน ต้องการรับความช่วยเหลือให้มาเขียนคำร้องที่งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเดชอุดมได้นะคะ #เอกสารแนบคำร้อง 1 คำสั่งกับตัวจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กับตัวพร้อมรับรองสำเนา 3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้กักตัวพร้อมรับรองสำเนา 4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอพร้อมรับรองสำเนา 5 รูปถ่ายผู้กักตัวที่อยู่บ้านหน้าตรง

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ